Ajouter un produit
Menu
Blog Les magasins
Menu
Pour les affaires Produits pour enfants Animaux Appareils électroniques ménagers Choses personnelles Hobby et repos Pour maison et de campagne

הסכם לפתיחת חנות ב-BETAH ONLINE STORE

הסכם לפתיחת חנות ב-BETAH


שנערך ונחתם ביום ____ ב________


ביןעסק מורשה ולדה ציגודייב (ת.ז - 342396587) להלן "החברה"


_______________ לבין :שם + משפחה ________________ ת.ז _____________ שם העסק


מספר עוסק/ח.פ ______________כתובת העסק______________ טלפון_________________


דוא"ל_________________________ (להלן "המזמין")
 

הואיל: - החברה הינה הבעלים והמפעילה של האתר הנקרא "___________"

 

(להלן: "אתר" או " https://betah.co.il ") (כתובת דיגיטלית רשומה: " https://betah.co.il ") , המהווה פלטפורמה ליצירתקשרים מסחריים בין משתמשי האתר לחנויות בתחום רכישת סחורה כלשהי.

והואיל: -  המזמין הוא חברה/עוסק הרשומה כדין בישראל ובעלת הזכות לבצע פעילות מסחריתלרכישה/מכירה של כל סחורה בישראל.

והואיל:- המזמין מעוניין לשווק את סחורותבמטרה למכרם לקהל הרחב בדרך של מכירה בקמעונאותבאופן מקוון ודיגיטלי ,באמצעות האתר ברשת האינטרנט.

והואיל : - לשם כך, פנה המזמין אל החברה בבקשה כי תעניק לו את הזכות להקים חנות אינטרנטיתבאתר   https://betah.co.il  לצורך מכירה ושיווק לגולשי האתר, באופן ובתנאים המפורטיםבהסכם זה.

בכל מכירה, המזמין מסכים לתנאים הכלליים החלים במועד כריתת החוזה.

 והואיל : - החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הוראות מסוימות באחוזה זה, שייכנסו לתוקףבעתיד, תוך התחשבות באינטרסים הלגיטימיים של הצדדים.החברה תודיע מידית להזמין על שינויים בצורת טקסט (לדוגמה, באמצעות דואר אלקטרוני)("הודעת שינויים). השינויים נכנסים לתוקף עבור המזמין והיחסים החוזיים נמשכים בתנאים שהשתנו,אלא אם המזמין מתנגד לשינויים אלו תוך ארבעה (4) שבועות מיום קבלת ההודעה על השינוי על ידי הודעה לחברה (למשל בדואר אלקטרוני). כדי לעמוד במועד זה, די בשליחת התנגדות במועד. החברהתפנה את תשומת לב המזמין לתוצאה האמורה של אי התנגדות בהודעת השינוי. במקרה של התנגדות,שני הצדדים זכאים לסיום מייד.

והואיל : - החברה באתר  https://betah.co.il  מפרסמת מידע על מכירת רק אותם סחורה השייכתלהזמין, שאינה מוגנת בזכויות של צדדים שלישיים ועומדת בקריטריונים הרכישה של החברה.

והואיל : - החברה קונה רק מהמזמין מעל גיל 18

והואיל : - המזמין פוטר את החברה מכל תביעות המועלות בקשר להפרת זכויות קניין (בפרט, אך לא רק זכויות סימני מסחר) של צדדים שלישיים, לרבות כל העלויות הנדרשות הנובעות  בקשר עם ההגנה מפני תביעות של צדדים שלישיים (בפרט, הוצאות משפטיות).

: התקשרות1.


1.1. בכפוף למילוי מלוא התחייבויות המזמין בהסכם זה , החברה מעניקה למזמין והמזמין יקבל מאת  החברה אישור ימוש להקים את החנות באתר   https://betah.co.il   ולמכור דרכה ובאמצעותה את סחורותבאופן התנאים המפורטים הסכם זה.

1.2. רישיון השימוש להפעלת החנות יינתן למזמין למשך תקופת ההתקשרות בלבד שהיא למשך 12 חודשים במהלכה יציגהמזמין בחנות את סחורות שלו וישווקם ללקוחות.

פעולות השירות: .2

החברה תעניק למזמין , על פי שיקול דעתה הבלעדי את השירותים, כולם או מקצתם המפורטים להלן :

2.1. החברה תפרסם את הקניון ו/או את החנויות ו/או את המוצרים הנמכרים באתר במדיה דיגיטליתלרבות פרסום וקידום בקשתות החברתיות, בלוגים, מובילי דעת קהל וכיו"ב.

 2.2.בכפוף למילוי התחייבויות המזמין בהסכם זה, החברה תעניק למזמין אישור השימוש להקמהוהפעלה של החנות מסחר דיגיטלית אלקטרונית באתר  https://betah.co.il  בחינם.

. פלטפורמה טכנית להעלאת קבצי לוגו, באנרים ותיאור מילולי של החנות והמוצרים הנמכרים בה.2.3.

2.4. ניהול ומערב אחר הזמנות מאושרות

2.5. ליווי ותמיכה טכנית בשעות פעילות הצוות הטכני של https://betah.co.il

המוצרים: .3

3.1. המזמין יהיה רשאי למכור ו/או לשווק ללקוחות https://betah.co.il אך ורק את המוצרים ו/אוהשירותים אשר מופיעים בקטגוריות / תתי קטגוריות / תתי קטגוריות המופיעים באתר https://betah.co.il .

3.2. המזמין מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לייצר/לייבא/לשווק את המוצרים ו/או לבצע אתהשירותים וכי אספקת המוצרים על ידו בהתאם להסכם זה אינן פוגעות בזכויות צד ג' (לקוחותהקצה).

3.3. המזמין מצהיר כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים, הניסיון והמומחיות וכל יתר המשאביםהנדרשים לספק את המוצרים המוצעים על ידו בחנות וכי הוא מתחייב לספק את המוצרים בטיב,באיכות, ובמועדים שציין והתחייב במדיניות החנות שלו.

3.4. המזמין יעמיד לשיווק ללקוחות האתר אך ורק מוצרים אשר קיימים ברשותו במלאי, המינ'הנדרש אשר נרשם לצדו של כל מוצר ומוצר. המזמין מתחייב כי בכל עת יופיעו בחנות שלו ב https://betah.co.il מינימום החל של 10 מוצרים /פריטים שונים לרכישה המוצעת ללקוחות האתר.

3.5. מובהר כי החברה רשאית לקבוע כי הוספת מוצרים שונים לחנות אשר אינם מופיעיםבקטגוריות האתר יהיו דרושים אישור החברה מראש ובכתב. בהקשר זה מובהר כי לחברה שיקולהדעת הבלעדי להסיר/לא לאשר הצגתם ושיווקם כל מוצרים מסוימים, בין אם אושרו בעבר על ידיהחברה ובין שלאו. מובהר מראש - תמונות העולות בחנויות https://betah.co.il הן אך ורק מקצועיות והחברההזכות להסיר תמונות שלא מתאימות לאופן הפעילות ב https://betah.co.il , תמונות שיורדו לרוב הם תמונות:סלפי, ממכשיר סמארטפוןוכו. התמונה הראשית של מוצר חייבת להיות מקצועית או על רקע חלק,שאר התמונות בדף המוצר (שהן לא הראשי) ניתנת האפשרות לעלות לפי ראות עיניכם ולשיקולכם.

3.6. המזמין מתחייב כי מחירי המכירה של המוצרים הנמכרים ו/או מוצגים על ידו באתר ללקוחותהחברה יהיו במחיר שלא יעלה על המחיר הנמוך יותר שבו מוצגים ו/או נמכרים המוצרים הללו בכלמקום אחר על ידו.

3.7. המזמין מתחייב כי במידה והוא מציע ללקוחותיו פריטים שהם מותגים שלא שלו והוא לא היצרןהבלעדי לכך, מתחייב המזמין במפורש שפריטיו אכן מקוריים, מובהר מראש שכל פגיעה מיתוגית אוכל דבר אחר בחברה ובאתר,ישא המזמין בתוצאות. על המזמין להציג לפני תחילת הפעילות הוכחהלכך שפריטיו הם מקוריים ולא מדובר בזיופים, סופר קופי, קופי, וכו.

4. תנאי סף לקבלת אישור שימוש להפעלת חנות באתר  https://betah.co.il  המזמין מצהיר ומאשר כי הודע  

לו שעל מנת שיוכל לקבל אישור שימוש מאת החברה, עליו לעמוד בתנאים המפורטים להל

4.1. המזמין הינו עוסק כדין במדינת ישראל ובידיו כל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים לשיווקולמכירת המוצרים.

4.2. אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית למכירת המוצרים על ידי המזמין הנובעת בין היתר מדין ו/או הסכםו/או התחייבויות לצדדים שלישיים ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני וכיו"ב.

4.3. התמונות המועלות לאתר תהיינה תמונות אשר צולמו על ידי צלם מקצועי או ע"ג רקע חלק.

4.4. לצד כל מוצר המזמין ירשום במלל תיאור מדויק של המוצר הקרוב ככל האפשר למצבו הפיזי שלהמוצר וברמת פירוט מדויקת ככל הניתן.

4.5. לחברה ו/או לאתר   https://betah.co.il  ניתנת הזכות לערוך את התמונות המועלים לאתר כל ידי החנותולהתאימם לדרישות הטכניות שבאתר. כמו כן לדרוש מהמזמין להסיר תמונה כלשהי שאינה ברמה כפיהנדרש מהמזמין.

4.6. לחברה ניתנת הזכות הבלעדית לעדכן את תנאי הדרישות הטכניות מעת לעת על פי שיקול דעתההבלעדי.

4.7. זכויות יוצרים - המזמין מתחייב באופן חוזר ובלעדי שהתמונות שמעלה לחנות ב https://betah.co.il הן

באחריותו הבלעדי מבחינת זכויות יוצרים וקניין רוחני ואין לחברה ו/או אתר  https://betah.co.il SuQmCC" style="width:145px; height:19px" /> חלק מהטענה

בשימוש בתמונה זו.

4.8. בעת פניית לקוח לחנות המזמין ב https://betah.co.il - המזמין מחויב לתת מענה של עד 48 שעות מרגעהפנייה ללקוח. הפרת סעיף זה תתן את הסמכות הבלעדית לחברה ו/או לאתר  https://betah.co.il  לנקוט בצעדיםבהתאם לחומרת הבעיה.

4.9. המזמין מתחייב לפעול/להתנהג/לתת שירות כפי שמצוין בפירוט החנות אותו פירט בתחילתהפעילות.

4.10. המזמין מתחייב שבמידה ומוצריו/פריטיו הינם מותגים שאכן הם מקוריים ואין פגיעה כלשהיבלקוחות הקצה.

4.11. הלקוח מתחייב לציין באתר החברה _____: תיאור מפורט של המוצר, עלותו לרבות מע"מ,תנאים, מחיר וזמן אספקה, מחיר הרכבה, תנאים, מחיר ותנאי התקנת המוצר וכו'. החברה אינהאחראית כלפי הקונה לאי דיוק המידע המפורט לעיל. במקרה של תלונה מוצדקת של הקונה כלפי המזמיןו/או מידע שפרסם המזמין באתר החברה, לחברה הזכות לסיים הסכם זה באופן חד צדדי.

תנאי תשלום: .5

5.1. עמלת המכירה בין המכירות המתבצעות מהחנות של המזמין באתר https://betah.co.il הינה על פיבחירתו הנ"ל. באתר  https://betah.co.il  + למען הסר ספק, עמלת המכירה המגיעה לחברה מאת המזמיןתהא בגין סך פדיון כל מכירות המזמין מע"מ כחוק.

5.2. חשבונית מס תישלח ללקוח עד ה-10 לחודש בו בוצעה מכירת הסחורה על סך עמלת המכירהששולמה לחשבון החברה בגין סך התמורה ממכירות שאושרו על ידי הלקוח בחודש הקודם.

5.3. המזמין מחויב להנפיק ללקוחות חשבונית מס קבלה כדין.

5.4. העברת הכספים מהחברה להזמין תתבצע אחת לשבוע בהעברה בנקאית, על מנת לא לספוג אתהעמלה בגין ההלוואה משני הצדדים. העברת הכספים תתבצע לאחר 20 ימים לנדרים ממועד קבלתהסחורה על ידי הלקוח להחברה הזכות לשנות/ לשפר/ לייעל תחום זה בהודעה מוקדמת.

5.5. למען הסר כל ספק, מובהר כי כל עיכוב/שיהוי או תקלה אשר תחול בהעברת הכספים ואשר איננה נעוצה מסיבות התלויות בחברה, בין היתר מחברת  paypalו/או מערכות הבנקים ו/או חברות האשראי אשר פועלות באתר   https://betah.co.il  לא יהווה הפרה של החברה.

5.6. הובהר להזמין כי מדיניות הביטולים באתר   https://betah.co.il הינה כפי המפורט בחוק הגנת הצרכן וכיהמזמין מתחייב לפעול על פי הוראות החוק ולקיימן במלואן.

6. משלוחים: 

6.1. אספקה ​​ואחריות סחורה מתבצעת על ידי המזמין על חשבונו:

- משלוח בדואר ישראל משלוח רגיל
- משלוח המגיע לבית הלקוח עד ולא יאוחר מ - X ימים. משלוח אספסר -
משלוח בדואר רשום -
איסוף עצמי -

המזמין מתחייב באותה עת להעמיד לטובת הלקוח לא פחות משניים מתוך ארבעת האפשרויות הנ"ל.

6.2. במידה ולקוחה קיבלה את המשלוח ונוצר מצב של קבלת משלוח לקוי,קרוע, מוכתם ו/או טעות אנוששל המזמין (בעל החנות )    https://betah.co.il והחברה מודיעה במפורש ובאופן בלתי חוזר שלא תספוג עלויותמשלוח זה.

6.3. להחברה הזכות הבלעדית לעצור פעילות זו בכל רגע נתון ובהודעה מראש של 14 ימים.

6.4. הובהר למזמין באופן מפורש כי חריגה ו/או עיכוב ממועד שבו התחייבה החברה לספק ללקוחותיהאת המוצרים הנרכשים על ידם באופן ובמועדים בהתאם לסוג המלוח הנבחר על ידי מי מלקוחותיה,תסב לחברה נזקים רבים וכבדים, לרבות נזקים תדמיתיים ו/או כלכליים. שכך, מובהר כי כל איחור/עיכובכאמור מן המועד על ידי המזמין ו/או מי מטעמו יגרום להורדת דירוג החנות והמוצרים שלה ב https://betah.co.il

7. תניית שיפוט: הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתיהמשפט המוסמכים במחוז תל אביב ,סעיף זה מהווה תניית שיפוט ייחודית ובלעדית כמשמעותו בחוק.

הוראות כלליות ותקופת ההסכם: .8

8.1 מובהר כי אין באמור בהסכם זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מהוראותיו של חוק הגנת הצרכן ו/או כל חוקרלוונטי. המזמין מאשר כי ברורות התחייבויות וחובותיו כלפי החברה על פי החוק וכי הוא מתחייב לכבדןולקיימן במלואן , כפי שיהיו מעת לעת.


8.2. ידוע למזמין כי לחברה הסמכות לשנות את אופי פעילותה בכל עת ו/או להתאים את האתר ואתביצוע הרכישות בו לתקנות / צווים / חוקים אשר יכול ויחולו בעתיד על החברה ו/או האתר ו/או כל הקשור בו.
 

8.3. לכל הסכמה או שינוי, במפורש או לא מכלל הסכם זה, או בכל חלק מהם, לא יהיה כל ערך ותוקףאלא אם יעשו בכתב ויתחמו ע"י הצדדים.

8.4 אי עמידה בתנאי ההסכם עבור שני הצדדים, הסכם זה יהיה בטל ומובטל.

8.5 תקופת ההסכם - תקופת הסכם זה הינה לתקופה של 12 חודשים. למען הסר ספק תקופת ההסכם תהא מיום ____ בחודש ______ בשנת ________ עדליום ______ בחודש ________ בשנת _________ (להלן "תקופת ההתקשרות")

 ידוע למזמין כי השיחות עם לקוחותיו דרך המספר המקשר שקיבל מוקלטות למען שדרוג ושיפורהשירות.8.6.

8.7 בחר המזמין לסיים את ההתקשרות , יצטרך לעדכן על כך את החברה בהודעה של 14 ימים מראש.מובהר מראש כי במהלך ימי הפעילות במידה והמזמין החליט לסיים את ההתקשרות לא יינתן לו החזרכספי, פיצוי כלשהו על ידי החברה.

8.8 במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד המזמין רשאית החברה לבטל הסכם זה באופן מידי.

8.9 למסר הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר וזכויות יוצרים תחולנה גם לאחר הפסקת הסכם זה.

 


על החתום החברה

 

_________________________

 

 

 המזמין
 _________________________

 

 

Ce site utilise des cookies pour offrir une meilleure expérience utilisateur. En poursuivant toute utilisation ultérieure du Site, vous acceptez cela. Plus dיinformations sont disponibles dans Politique relative aux cookies

Dégager
Enchère terminée
minutes
secondes
Choisi
Ajouter à
Enchère terminée
Masquer les paramètres
Tous les paramètres
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la page ?